คำสั่งที่ 71/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่งที่ 71/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการสอนปรับพื้นฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

คำสั่งที่ 70/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งที่ 70/2560  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำตารางสอน ภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งที่ 68/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายเพื่อนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 68/2560 เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการค่ายเพื่อนใหม่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2560 

คำสั่งที่ 66/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 66/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 65/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพครูใหม่

คำสั่งที่ 65/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมพัฒนาคุณภาพครูใหม่

คำสั่งที่ 64/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมหน้าที่ของครูต่อการจัดการเรียนการสอน

คำสั่งที่ 64/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมหน้าที่ของครูต่อการจัดการเรียนการสอน

คำสั่งที่ 62/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้างานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเนศวรมหาราช

คำสั่งที่ 62/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้างานพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเนศวรมหาราช

คำสั่งที่ 56/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการโครงสร้างส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 56/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการโครงสร้างส่งเสริมศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 55/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งที่ 55/2560 เรื่อง ย้ายและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำสั่งที่ 60/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 60/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

คำสั่งที่ 58/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งที่ 58/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่

คำสั่งที่ 57/2560 เรื่องการพัฒนาศักยภาพครูด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและภาษาอังกฤษ

คำสั่งที่ 57/2560 เรื่องการพัฒนาศักยภาพครูด้านนวัตกรรมการเรียนการสอนและภาษาอังกฤ

คำสั่งที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนม.1และม.4 (นักเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 46/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียนม.1และม.4 (นักเรียนทั่วไป) ปีการศึกษา 2560

คำสั่งที่ 54/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน เมษยน และ พฤษภาคม 2560

คำสั่งที่ 54/2560 เรื่อง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่เวรยามรักษาสถานที่ราชการประจำเดือน เมษยน และ พฤษภาคม 2560

คำสั่งที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองฯ ภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งที่ 50/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานการประชุมผู้ปกครองฯ ภาคเรียนที่ 1/2560

คำสั่งที่ 48/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 48/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2559

คำสั่งที่ 45/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ(ธรณีวิทยา) โครงารส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 45/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์บูรณาการ(ธรณีวิทยา) โครงารส่งเสริมศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์-คณิตศาตร์ (นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์)

คำสั่งที่ 52/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการใช้กระดาน IP Bord เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโครงการพิเศษ English Program

คำสั่งที่ 52/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมการใช้กระดาน IP Bord เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนโครงการพิเศษ English Program

คำสั่งที่ 51/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

คำสั่งที่ 51/2560 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย